ALGEMEN VOORWAARDEN & PRIVACYVERKLARING

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
“Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een opdracht verstrekt; “TransLocal”: het bedrijf dat als opdrachtnemer de opdracht uitvoert.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

These General Terms and Conditions shall apply to all legal relations between TransLocal and the client, to the exclusion of the (general or purchasing) conditions used by the client, unless TransLocal has agreed to their application in writing.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en prijsindicaties van TransLocal zijn vrijblijvend.
2.2 De geldigheidsduur van offertes is 1 maand.
2.3 Prijsindicaties en leveringstermijnen kunnen altijd worden herzien indien TransLocal vóór het opstellen van de prijsindicatie en de leveringstermijn de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door TransLocal van een door de opdrachtgever elektronisch, schriftelijk of mondeling verstrekte opdracht.
2.4 TransLocal mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan TransLocal heeft verstrekt, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan TransLocal zijn verstrekt. Mocht deze derde zijn betalingsverplichting niet nakomen, staat de oorspronkelijke opdrachtgever, die namens deze derde heeft gehandeld, in voor de nakoming van deze verplichting.
2.5 Door vertegenwoordigers of personeel van TransLocal gemaakte afspraken of gedane toezeggingen binden TransLocal pas nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.6 Indien TransLocal er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is TransLocal gerechtigd, vóór het in gang zetten van de opdracht of de uitvoering ervan voort te zetten, van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen.

Artikel 3 – Wijziging en intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is TransLocal gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden met betrekking tot het overige gedeelte. TransLocal is niet verplicht het reeds vertaalde gedeelte ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever. In het geval dat TransLocal het reeds vertaalde gedeelte wel ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, wordt voor de kwaliteit van het geleverde deel niet ingestaan.
3.3 Indien TransLocal voor de uitvoering van de ingetrokken opdracht vertaalcapaciteit heeft gereserveerd, kan TransLocal de opdrachtgever een vergoeding van minimaal 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen. Deze bepaling geldt ook voor door TransLocal gereserveerde vertaalcapaciteit voor een door de opdrachtgever aangekondigde opdracht, die alsnog geen doorgang vindt.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 TransLocal is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met expertise uit te voeren.
4.2 Indien de opdrachtgever TransLocal verzoekt de opdracht vertrouwelijk te behandelen, zal TransLocal de opdracht en de door de opdrachtgever eventueel beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen en zijn medewerkers en vertalers tot geheimhouding verplichten. TransLocal is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers en vertalers indien TransLocal aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking te stellen.

Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra TransLocal constateert of voorziet dat tijdige levering niet mogelijk is, zal TransLocal de opdrachtgever onmiddellijk daarvan in kennis stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. TransLocal is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending door TransLocal per e-mail, gewone of aangetekende post, koerier, etc.
5.4 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met TransLocal verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1 De door TransLocal genoemde prijzen zijn in euro en excl. BTW.
6.2 Het honorarium is gebaseerd op de bij TransLocal geldende tarieven, tenzij anders overeengekomen. TransLocal kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per taal of talencombinatie in rekening gebracht worden.
6.3 De prijs die TransLocal voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.4 TransLocal is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer de opdrachtgever meer tekst dan afgesproken, (inhoudelijk) onduidelijke teksten of databestanden of slecht leesbare kopij aanlevert die TransLocal tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum of binnen de door TransLocal schriftelijk opgegeven andere termijn zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in euro’s.
6.6 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim is de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.7 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 100,- per declaratie. Eventuele door TransLocal te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan TransLocal kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en TransLocal om commentaar vraagt en indien TransLocal vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is TransLocal gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien TransLocal dit om moverende redenen wenselijk acht. Eventuele wijzigingen door TransLocal van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat TransLocal erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.4 Indien de klacht gegrond is, dient de opdrachtgever TransLocal in staat te stellen het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien TransLocal redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan TransLocal een reductie op de prijs verlenen.
7.5 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of heeft laten bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgelever

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 TransLocal is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan TransLocal toerekenbare tekortkoming. TransLocal is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
8.2 De aansprakelijkheid van TransLocal is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht.
8.3 Dubbelzinnigheden en onduidelijkheden in de te vertalen tekst komen voor rekening en risico van de opdrachtgever en ontheffen TransLocal van iedere aansprakelijkheid.
8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door TransLocal geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.5 TransLocal is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. TransLocal is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door TransLocal geleverde bestanden of informatiedragers.
8.6 Het recht om schadevergoeding te vorderen, vervalt na verloop van zes maanden na levering van de vertaling of de bewerkte tekst.
8.7 De opdrachtgever vrijwaart TransLocal tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde vertaling of de bewerkte tekst.
8.8 De opdrachtgever vrijwaart TransLocal tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Ontbinding en overmacht

9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is TransLocal bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. TransLocal kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2 Indien TransLocal door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen, zoals overmacht, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft TransLocal het recht de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, overlijden van personeelsleden (of naaste familie), werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetproviders, nalatigheid van toeleveranciers of andere omstandigheden waarop TransLocal geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien TransLocal ten gevolge van overmacht, waaronder inbegrepen ziekte, bijzonder verlof, etc. de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt TransLocal het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte
kosten.

Artikel 10 – Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door TransLocal vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens TransLocal met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en TransLocal is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar TransLocal gevestigd is.

Artikel 12 – Inschrijving en deponering

12.1 TransLocal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34188746.
12.2 Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2018 en zijn onder nummer 34188746 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

PRIVACYVERKLARING

TransLocal, gevestigd aan Oosteinde 44a, 1474MC Oosthuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Als vertaalbureau werken wij met persoonsgegevens, zowel van onze klanten als van onze vertalers en partners. Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten aan te bieden en uit te voeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
TransLocal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (bijv. per e-mail of via een formulier op onze website) en telefonisch
• Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TransLocal verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Betaling van en aan u af te handelen.
• Om diensten bij u af te leveren.
• TransLocal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.
Geen geautomatiseerde besluitvorming
TransLocal neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. U kunt hierbij denken aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens eraan te pas komt.

Contact- en offerteformulier
Als u het contactformulier of offerteaanvraagformulier op onze website invult, dan worden de gegevens die u aan TransLocal toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. TransLocal verzamelt in dit kader uw naam en e-mailadres, nu opgave van deze gegevens verplicht is. Het opgeven van de eventuele naam van uw organisatie en telefoonnummer is optioneel. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TransLocal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:
• Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) zo lang onze zakelijke relatie actief is, u dit toestaat en zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.
• Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) na beëindiging van onze zakelijke relatie binnen 1 jaar in onze actieve databases. In de boekhoudkundig-relevante dossiers zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden
TransLocal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TransLocal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TransLocal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@translocal.nl.
TransLocal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TransLocal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@translocal.nl